RR WEIRS

<- Terug

Op het tabblad RR WEIRS maakt u alle gegevens aan voor de knopen van het type weir van de Rainfall-Runoff module van SOBEK. In dit document bespreken we alle bijbehorende datavelden.

Voor velden met een * is invullen verplicht.

Veld
Eenheid
Aanwijzingen
ID *

Het ID van de RR Weir-knoop.
Name

De naam van de RR Weir-knoop. Optioneel.
X

De X-coördinaat van de RR Weir-knoop. Dit veld is alleen verplicht in te vullen wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.
Y

De X-coördinaat van de RR Weir-knoop. Dit veld is alleen verplicht in te vullen wanneer u ook een RR-netwerk wilt exporteren.
From Node

Het ID van de bovenstrooms van deze stuw gelegen knoop. Dit kan een RR Openwater-knoop zijn, een RR Boundary knoop of een RRCF-Connection.
To Node

Het ID van de benedenstrooms van deze stuw gelegen knoop. Dit kan een RR Openwater-knoop zijn, een RR Boundary knoop of een RRCF-Connection.
Type*

Een keuzeveld met twee mogelijke waarden:
  • Normal - deze stuw functioneert als een normale, afwaterende, stuw
  • Inlet - deze stuw wordt gebruikt om water in te laten in droge perioden
Flow directions*

Een keuzeveld met vier mogelijke waarden:
  • Both - water kan in beide richtingen over de stuw stromen
  • Positive - water kan alleen in positieve richting over de stuw stromen
  • Negative - water kan alleen in negatieve richting over de stuw stromen
  • None - de stuw staat dicht en kan geen water doorlaten
Merk op dat de richtingen positief en negatief zijn gedefniëerd ten opzichte van de richting van de RR-links die de stuw verbinden met andere knopen. Met de link mee is positief, tegen de link in is negatief.
Minimum flushing flow
m3/s
Minimum doorspoeldebiet. Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer het type stuw op Inlet is gezet.
Inlet control table ID

Verwijst naar een ID op het tabblad RR STRUCTURE TABLES, waarin de stuwinstellingen voor het inlaten van water bij droogte moeten staan. Dit veld wordt alleen gebruikt wanneer het type stuw op Inlet is gezet.
Crest Shape*

Een keuzeveld met drie mogelijke waarden:
  • Rectangular - rechte overlaat
  • V-notch - een v-stuw
  • 2-stage - een getrapte stuw
Crest Width
m
Kruinbreedte van de rechte overlaat of de onderste breedte van de getrapte stuw.
Constant
m NAP
Initiële kruinhoogte.
Time Table ID

Verwijst naar een ID op het tabblad RR TIMETABLES waarin de initiële stand van de kruinhoogte over het jaar wordt vastgelegd. Let op: dit is géén time controller maar een verwijzing naar een tabel waarin voor iedere run de initiële stuwstand wordt afgeleid.
Crest Width2
m
Kruinbreedte van de tweede trap. Alleen voor een stuw van het type 2-Stage.
Crest Level2
m NAP
Hoogte van de tweede trap. Alleen voor een stuw van het type 2-Stage.
V-slope
-
De kruinhoek van stuwen van het type V-notch.
Discharge coefficient*
-
Afvoercoëfficiënt behorende bij deze stuw.
Controller ID

Het ID van een controller. Verwijst naar een controller op het tabblad RR Controllers.

<- Terug

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}