Een nieuwe stof toevoegen

Dit scherm is verreweg het meest belangrijke. Hier kunt u u de emissievrachten en – concentraties opgeven die horen voor ieder type landgebruik en bodemsoort in SOBEK RR. Dit alles kunt u doen in een spreadsheet-achtige omgeving. Met <Copy> en <Paste>  kunt u data vanuit Excel in deze schermen kopiëren. Het is echter ook mogelijk de data in een XML document op te slaan (<Ctrl>-S) of daaruit op te halen (<Ctrl>-O).U ziet dat de verschillende datagrids in dit scherm nog leeg zijn. Het is aan u om stoffen, vrachten en concentraties toe te voegen. Laten we als voorbeeld beginnen de emissie van totaal stikstof toe te voegen. We geven de stof de verzamelnaam eNtot.

  • Kies uit het menu “Stof” – “Stof Toevoegen”, en typ “eNtot” in het popup-window dat verschijntNu ziet u dat vrijwel alle datagrids er een rij bijkrijgen, getiteld eNtot. Nu is het de bedoeling dat u de cellen van de verschilllende datagrids vult met informatie over emissies en concentraties. Onderstaand bespreken we alle secties op dit formulier:

Jaarvrachten
  • Voor alle types onverhard gebied (tabbladen klei, zand en veen) dient u vrachten op te geven in kg/ha/j
  • Naarnaast moet u een verdeling van de vrachten over de maanden opgeven op het tabblad "Jaarverdeling" Hiermee kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat er in de maanden maart en april meer nutriënten uitspoelen als gevolg van bemesting
  • Onder het tabblad "Overig" geeft u de uitstroming van kassen en de belasting op openwater op. Ook in kg/ha/j

Concentraties
  • Voor rioolstelsels geven we geen jaarvrachten op, maar concentraties. De opgegeven concentraties gelden voor het overstortende water naar RR Openwaterknopen en RRCF Connecties, dus nadrukkelijk niet het verpompte water naar AWZI's en/of Boundaries.

    Uit eerdere studies (Delfland) kwamen de volgende waarden naar voren:    

Ntot (mg/l)
Ptot (mg/l)
Gemengd
10
3
Gescheiden
3
0.3
Verbeterd gescheiden
2
0.2

  • Onder "Overig" moeten de resterende benodigde concentraties worden opgegeven. Het betreft hier de initiële concentratie in de openwaterknopen, de concentratie van het inlaatwater en de concentratie van het AWZI effluent.

Afbraak
Afbraak vindt in de emissietool uitsluitend plaats in de openwaterknopen. We hanteren een eerste orde afbraakformule die sterk is gerelateerd aan het principe van halfwaardetijd. Zie het hoofdstuk "Afbraak" in de technische documentatie voor de vergelijking. Als gebruiker dient u twee zaken op te geven: de eerste-orde afbraakterm (1/d) en de Temperatuurcorrectiecoëfficient (-).

  • De eerste-orde afbraakterm geeft de afbraaksnelheid aan bij 20 graden Celcius.
  • De Temperatuurcorrectiecoëfficient bepaalt in welke mate de afbraak afneemt met de temperatuur
USEFOR Rekenregels
De USEFOR Rekenregels zijn niet verplicht, en bespreken we daarom in het volgende hoofdstuk.
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}