Het werkblad Monitoring

<-terug                                                                                                                                volgende->


Jaarrapportages van vergunninghouders kunnen op een eenvoudige en snelle wijze worden geïmporteerd op het werkblad Monitoring.


Het werkblad Monitoring - hier worden jaarrapportages van vergunninghouders beheerd

Voordat een jaarrapport kan worden geselecteerd of aangemaakt, moet echter eerst op het werkblad "Inrichtingen" een inrichting worden geselecteerd. Opent u daarna het werkblad "Monitoring", dan wordt standaard het meest recente jaarrapport voor de geselecteerde inrichting getoond. In de dropdown-box in cel C6 kunt u desgewenst een alternatief rapport selecteren.

Onderstaand behandelen we de werking van de navigatiestructuur en gegevens op dit werkblad.

Een jaarrapport openen
Een bestaand jaarrapport kan worden geopend met de dropdown-box in cel C6. Merk op dat dit alleen mogelijk is wanneer op het werkblad Inrichtingen al een inrichting is geselecteerd. In de dropdown-box verschijnen alle jaartallen waarvoor een rapport beschikbaar is.

Wanneer een jaarrapport geselecteerd is, worden de bijbehorende gegevens gepresenteerd op het werkblad. Bovendien wordt de knop "Jaarrapport aanpassen" geactiveerd, waarmee u de gegevens kunt wijzigen.

Een jaarrapport aanpassen
Als u een bestaand jaarrapport wilt bewerken, moet het eerst worden geopend door het in de dropdown-box in cel C6 te selecteren. De knop "Jaarrapport aanpassen" wordt dan actief. Door daarop te klikken kunt u wijzigingen doorvoeren in de gegevens.

Een nieuw jaarrapport invoeren
Een nieuw jaarrapport kan worden ingevoerd op twee manieren: door handmatig een nieuw exemplaar aan te maken of door een door de vergunninghouder aangeleverd rapport te importeren.

 • Een nieuw rapport kan handmatig worden aangemaakt door op de knop "nieuw jaarrapport" te drukken.
 • Een aangeleverd rapport kan worden geïmporteerd door op de knop "Jaarrapport importeren" te drukken. Merk op dat het betreffende rapport (in Excel-formaat) al geopend op de pc moet staan.

Een jaarrapport importeren uit een aangeleverd Excel-bestand

Let op: wanneer u een jaarrapport importeert, moeten de locaties (cellen) in het aangeleverde Excel-bestand exact overeenkomen met de corresponderende locaties in de WKO-database.

Een jaarrapport opslaan
Wanneer een bestaand rapport wordt bewerkt of geïmporteerd, of wanneer een nieuw rapport wordt aangemaakt, wordt de knop "Jaarrapport opslaan" actief. 

Merk op: telkens wanneer u een jaarrapport opslaat, wordt tevens de gehele Excel-applicatie opgeslagen. Dit omdat de Excel-applicatie tevens de database is.

De invoervelden
Het werkblad bevat een groot aantal invoervelden. Hier behandelen we ze in het kort.

 • De kolommen Waterhoeveelheden warmtelevering en koudelevering

  De vergunninghouder dient voor iedere maand van het aangeleverde jaar aan te geven welk volume water is verpompt ten behoeve van warmtelevering (aan het gebouw) en koudelevering (aan het gebouw). De volumes worden door de database automatisch opgeteld tot jaarvolumes (onderaan) die eenvoudig kunnen worden vergeleken met de vergunde jaarvolumes (rij 13).

 • De kolommen Energiehoeveelheden warmtelevering en koudelevering

  De vergunninghouder moet ten minste voor ieder kwartaal opgeven hoeveel energie er netto aan de bodem werd onttrokken bij warmtelevering en hoeveel er netto in de bodem werd geïnfiltreerd bij koudelevering. Hij mag deze gegevens ook per maand opleveren. In dat geval telt de database de getallen automatisch op tot kwartaaltotalen. De database bewaart uitsluitend de kwartaalsommen.

 • Onttrekking- en Infiltratietemperaturen voor warmtelevering en koudelevering

  In de vier kolommen onder Onttrekking en Infiltratie geeft de vergunninghouder voor elke maand de gemiddelde temperaturen op die gemoeid waren met warmtelevering en koudelevering. Het gaat om de maandgemiddelde temperaturen voor het onttrokken en geïnfiltreerde water.

 • Gespuid

  In de kolom 'Gespuid' geeft de vergunninghouder voor iedere maand op welk volume water gemoeid was met het spuien (doorspoelen) van de installatie.

 • Minimum infiltratietemperatuur warmtelevering

  In deze kolom geeft de vergunninghouder voor iedere maand op wat de laagste temperatuur was van het geïnfiltreerde water bij warmtelevering.

 • Maximum infiltratietemperatuur koudelevering.

  Bij koudelevering (aan het gebouw) wordt warm water geïnjecteerd in de bodem. In verband met bodemorganismen is de temperatuur van dit geïnjecteerde water aan een maximum gebonden. In deze kolom geeft de vergunninghouder op wat de maximumtemperatuur van het geïnjecteerde water was.

 • Stijghoogte

  Het opgeven van de stijghoogte (grondwaterstand in het watervoerende pakket waarin het filter is geplaats) is niet voor alle WKO's verplicht. Als dat wel zo is, dan dient dit voor ieder kwartaal te gebeuren.

 • Chloride

  In sommige gevallen moet ook het chloridegehalte van het water worden gemeten. Dit hoeft dan slechts tweemaal per jaar te gebeuren. In de kolom mg/l moet de concentratie worden ingevuld, en in de kolom Meetdatum de datum waarop de concentratie werd gemeten.

<-terug                                                                                                                                volgende->


try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}